Czy wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności czy napojów stanowią koszt uzyskania przychodu?

19 Gru 2013

20107464_sKwestia niedookreślonego pojęcia „reprezentacji” a możliwość zaliczenia do jako kosztu uzyskania przychodu wydatku poniesionego przez podatnika.

Według aktualnego brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie są uważane za koszty uzyskania przychodu koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Różne definiowanie terminu „reprezentacja” skutkowało wydawaniem przez sądy administracyjne rozbieżnego orzeczenia.
Występujące sprzeczności w orzeczeniach sądów administracyjnych w zakresie kosztów reprezentacji wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów znalazły swoje podsumowanie w wydanym przez NSA wyroku:

Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11 podkreślił potrzebę indywidualnej oceny stanu faktycznego konkretnej sprawy dotyczącej kwalifikowania kosztów (wydatków) jako kosztów reprezentacji analiza tego orzeczenia pozwala na wysunięcie poniżej wskazanych tez o charakterze ogólnym, które powinny być pomocne przy wykładni przepisów art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof. Z wyroku tego wynika zatem, iż:

 1) Wymienione w przepisach podatkowych jako przykładowych kosztów reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, iż wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, pod kątem warunków i okoliczności uzasadniających poniesienie takich wydatków.

 2)  Dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, świadczenia usług gastronomicznych etc, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Nie ma bowiem możliwości skonstruowania miernika dla określenia poziomu wystawności, wytworności, okazałości czy przepychu jednakowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

 3) Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

 4) Każda sprawa powinna być przedmiotem odrębnej oceny pod kątem okoliczności w jakich doszło do poniesienia omawianych wydatków. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi przepisów art. 15 ust. 1 updop lub art. 22 ust. 1 updof, czyli być poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie pozostają zatem w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika wydatki np. na „obiady dla rodziny”, „fundowane przyjęcia dla znajomych”, „na usługi rozrywkowe”. Tego rodzaju, przykładowo podane wydatki, nie mieszczące się w kategorii kosztów uzyskania przychodów, nie mogą być w ogóle rozważane w kontekście wyłączeń z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof.

Jednakże zgodnie z interpretacją ogólną mającą na celu zapewnić jednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej wydaną Ministra Finansów z 25.11.2013 r.( DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521) do kosztów podatkowych można zaliczyć ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki). Ponadto zaliczeniu podlegają także posiłki (np. obiady, lunche), bez względu na miejsce ich podawania, czyli niezależnie czy będzie ta czynność miała miejsce w siedzibie podatnika, czy też nie, jeżeli tylko są one zwiane z prowadzoną przez niego działalnością oraz serwowane są podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami. Tym samym nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników tego typu wydatki, bowiem nie stanowią one kosztów reprezentacji.

Share