Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2015 roku

29 Cze 2015

Źródło: biznes.onet.plOd 1 lipca wejdzie w życie kilka dość istotnych i korzystnych zmian w prawie podatkowym odnoszących się do podatku od towarów i usług, czyli VAT. 

Pierwsza z nich odnosi się do odliczeń VAT od zakupu paliwa. Ten przepis istniał w prawie do kwietnia 2014 roku, następnie uległ zmianie, polegającej na całkowitym zakazie odliczania VAT w kosztach od zakupu paliwa. Od 1 lipca 2015 roku znowu będzie można odliczać 50% VAT od zakupionego paliwa (benzyny, olejów napędowych, gazu).

Druga zmiana dotyczyć będzie odwrotnego obciążenia, które rozumie się jako przeniesienie ciężaru uiszczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Do tej pory odwrotne obciążenie mogło mieć miejsce tylko, gdy sprzedający był czynnym podatnikiem VAT, zaś nabywca nie potrzebował takiego statusu. Od 1 lipca 2015 roku odwrotne obciążenie obejmować będzie mogło tylko strony umowy sprzedaży określonych towarów objętych tym obciążeniem, jeżeli zarówno kupujący jak i sprzedający będą zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. Zatem odwrotne obciążenie nie będzie dotyczyć podmiotów zwolnionych od podatku VAT lub niezarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT. W ustawie określone są towary, który to obciążenie ma dotyczyć. W szczególności są to wyroby hutnicze oraz odpady wtórne. Od lipca tego roku poszerzy się ten katalog towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem. Do kręgu tych towarów dojdą między innymi laptopy, notebooki, telefony komórkowe, konsole do gier i inne rozmaite sprzęty elektroniczne, a także surowce ze złota i srebra, aluminium, cynku, cyny, ołowiu itd. Szczegółowy katalog towarów, których dotyczyć będzie odwrotne obciążenie znajdziemy w załączniku 11 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Warto wspomnieć, iż z dniem 1 lipca powstanie tzw. próg kwotowy. Do tej pory wartość danej transakcji nie miała większego znaczenia, jednak teraz to się zmieni. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży komputerów, konsoli, telefonów komórkowych itd. Próg kwotowy wynosić będzie 20000 zł netto. Zatem do tej kwoty sprzedaż wyżej wymienionych artykułów będzie dokumentowana najzwyklejszą fakturą VAT, a po przekroczeniu tego progu będzie wystawiana faktura o odwrotnym obciążeniu. Próg kwotowy:

– nie dotyczy udzielnych rabatów, czyli trzeba liczyć kwotę taka jak byłaby bez rabatu;

– dotyczy całej jednolitej transakcji gospodarczej, czyli całej zawartej umowy między stronami.

Z racji powstania tej zmiany w VAT dojdą nowe obowiązki na podatników. Każdy podmiot, który sprzedał jakieś towary w ramach odwrotnego obciążenia będzie musiał złożyć do odpowiedniego urzędu skarbowego formularz VAT-27.  W tym formularzu będzie musiał wykazać kto kupił od niego dane rzeczy w ramach odwrotnego obciążenia (czyli nabywców, dla których sprzedający wystawił fakturę o odwrotnym obciążeniu) oraz wartość takich towarów w danym okresie rozliczeniowym. Ma to na celu pomoc urzędom skarbowym w weryfikacji zgodności w rozliczeniach VAT przez takich nabywców.

Kolejna zmiana dotyczy przepisów o rozliczaniu podatku w odniesieniu do nieściągalności wierzytelności. Od 1 lipca wierzyciele będą korzystać z ulgi za złe długi, nawet w przypadku powiązania z dłużnikami – podatnikami. Do tej pory nie było to możliwe, jeśli pomiędzy tymi stronami występowało powiązanie. Czyli najogólniej ujmując związek między podmiotami nie ograniczy im możliwości skorzystania z ulgi za złe długi.

Ponadto, od 1 lipca zostanie zniesiony obowiązek korygowania odliczonego VAT przez dłużnika będącego w trakcie likwidacji lub postępowania upadłościowego na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności za zakupione towary i usługi.

Ostatnią istotną zmianą o której warto tylko wspomnieć to zmiana w regulacji prawnej odnoszącej się do towarów wrażliwych. Poprzez towary wrażliwe rozumieć należy takie, których dokonywanie dostaw wyłącza możliwość składnia kwartalnych deklaracji VAT. Do takiej kategorii towarów należą między innymi: tonery do drukarek, srebro, złoto, platyna, aparaty fotograficzne biżuteria itd. Towary te szczegółowo są opisane w załączniku 13 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Źródła:

  1. Dziennik Gazeta Prawna „VAT 2015” Wydanie II/2015, czerwiec 2015 r.
  2. www.inforfk.pl
  3. http://www.mf.gov.pl/
  4. www.prokapitalizm.pl

Testimonial mgr Joanna Cichoń<br />
Wydział Prawa i Administracji
mgr Joanna Cichoń
Wydział Prawa i Administracji

Share