Jak skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

10 Wrz 2014

18362841_sPodmioty dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mają obowiązek ewidencjonowania obrotów przy pomocy kasy fiskalnej. Zakup takiego urządzenia stanowi sporą inwestycję, szczególnie dla małych przedsiębiorstw, rozpoczynających prowadzenie biznesu. Dlatego też istnieje możliwość odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na nabycie kasy rejestrującej. Mowa tutaj o zwrocie w wysokości 90% ceny urządzenia (bez podatku) za każdą zakupioną kasę, jednak do wysokości 700 złotych. Warto zatem bliżej zapoznać się z warunkami otrzymania takiej refundacji.

Prawo do ulgi przysługuje zarówno podatnikom VAT czynnym, jak i podatnikom zwolnionym podmiotowo, czy wykonującym czynności zwolnione. Różni ich jednak sposób ubiegania się o ten przywilej. Dla dwóch ostatnich podmiotów (zwolnionych podmiotowo i podatników wykonującym czynności zwolnione) ubiegających się o ulgę, przewidziany został specjalny wniosek, w którym wymagane jest zawarcie danych personalnych, czyli imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru NIP.

Aby otrzymać ulgę na zakup kasy fiskalnej konieczne jest złożenie w terminie poprzedzającym rozpoczęcie ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia przedstawiającego liczbę i miejsce ulokowania zakupionych urządzeń. Jeżeli podmiot zakupił tylko jedną kasę fiskalną, to owe zgłoszenie można dokonać poprzez formularz instalacji kasy rejestrującej. Trzeba jednak pamiętać, że należy rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży nie później niż w okresie, w którym stwierdzono zgodność zakupionej kasy rejestrującej z wymaganiami prawnymi i technicznymi. Ważne jest również to, by zachować dowody zakupu kas fiskalnych, bowiem stanowią one podstawę do otrzymania zwrotu wydanej kwoty. Muszą też przedstawiać całość należności.

Jeżeli podmiot spełnia wymienione warunki, to odliczenie ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej dokonuje się w deklaracji podatkowej VAT. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, podatnik ma prawo ująć ulgę za okres, w którym rozpoczął on ewidencjonowanie obrotu albo za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Kwota odliczenia nie może być wyższa od kwoty różnicy pomiędzy podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty odliczenia, pod warunkiem, że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie przekroczy równowartości:

1) 25% kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem (nie więcej niż 175 zł) – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

 

2) 50% kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem (nie więcej niż 350 zł) – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

O ile nie trzeba nikogo zachęcać do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, bowiem jest to rozwiązanie bez wątpienia opłacalne, o tyle należy przestrzec, że istnieją zapisy nakazujące zwrot odliczonej wcześniej kwoty. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczeń, zwrot odliczonych lub zwróconych kwot należy dokonać, jeżeli w ciągu trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania kasą rejestrującą, podatnik:

1) zaprzestał prowadzenia działalności,

2) rozpoczął likwidację działalności,

3) ogłosił upadłość,

4) sprzedał przedsiębiorstwo lub zakład (oddział),

5) dokonał odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

Zwrotu dokonuje się na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Należy to uczynić do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu (kwartale, jeżeli podmiot rozlicza się kwartalnie), w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu. W przypadku podatników zwolnionych podmiotowo lub wykonujących czynności zwolnione, przysługuje czas do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Przedstawione okoliczności, choć dość skrajne muszą być brane pod uwagę i pamiętane. Pomimo ryzyka zaistnienia konieczności zwrotu kwoty odliczonej ulgi, warto z niej skorzystać. Szczególnie, jeżeli przedsiębiorstwo musi zakupić kilka sztuk kas rejestrujących. Nie jest to tania inwestycja, bowiem ceny mogą oscylować wokół tysiąca złotych, a nawet więcej. Pewnym rozwiązaniem może być użycie mobilnej kasy fiskalnej, o której pisaliśmy na naszym blogu: http://www.savingtax.pl/stosowanie-jednej-kasy-fiskalnej-w-wielu-miejscach-sprzedazy/

Testimonial Dominik Jaworek
Dominik Jaworek
Młodszy konsultant podatkowy
Share