Czy istnieje możliwość wystawienia jednej, zbiorczej faktury korygującej?

25 Sie 2014

29669680_sCzęsto podczas prowadzenia działalności gospodarczej zdarza się, że należy poprawić niektóre faktury ze względu na nieaktualne bądź błędne dane. W takiej sytuacji wystawca faktury może sporządzić fakturę korygującą. Jeżeli jednak liczba faktur wymagających korekty jest duża, to nasuwa się pokusa do sporządzenia jednej, zbiorczej faktury korygującej. Sprawdźmy, czy istnieje taka możliwość.

Faktury korygujące sporządza się, gdy jako wystawca chcemy dokonać zmian w treści faktury. Naturalnie nie mamy prawa dokonywać poprawek na samej fakturze. Potrzebne jest nam osobny dokument. Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług faktura korygująca daje nam możliwość uwzględnienia takich zmian, jak:

1) udzielenie obniżki w formie rabatu,

2) udzielenie opustów i obniżek cen,

3) dokonanie zwrotu towarów i opakowań podatnikowi,

4) dokonanie zwrotu całości lub części zapłaty nabywcy,

5) podwyższenie ceny lub w przypadku stwierdzenia pomyłki w cenie, w stawce podatku, kwocie podatku lub dowolnie innej pozycji faktury.

Widzimy zatem, że mnogość możliwych pomyłek bądź koniecznych do uwzględnienia zmian stawia wystawcę faktury w dość niekorzystnym położeniu. Nietrudno sobie wyobrazić, że wystawienie jednej faktury korygującej dla każdej faktury pojedynczego podmiotu, ułatwi prowadzenie biznesu. Niestety, nie istnieje regulacja prawna, która wprost wskazywałaby na możliwość sporządzenia faktury korygującej w takiej formie.

Pewną wskazówkę co do możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej daje nam art. 106j ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zapis stanowi, że w przypadku udzielenia opustu lub obniżki ceny dla wszystkich dostaw towarów lub usług odnoszących się do jednego odbiorcy, podatnik:

1) powinien zawrzeć dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka,

2) może nie zawierać na fakturze korygującej danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

W przytoczonym artykule można zaobserwować, że ustawodawca nie przywiązuje dużej wagi do rozróżnienia poszczególnych dostaw, co może sugerować, że w takich przypadkach zbiorcza faktura korygująca może zostać użyta. Trzeba jednak ostudzić zapał, bowiem przepis ten odnosi się wyłącznie do opustów i obniżek ceny, nie wskazując na żadne inne zmiany wymienione w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT.

Pomimo braku regulacji prawnych określających wprost zasady dokonywania faktur zbiorczych, organy podatkowe uznawały ich wystawianie. Można powołać się na interpretacje z 25 sierpnia 2010 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPP1/443-584/10/AW), stwierdzającą:

(…) organ podatkowy stoi na stanowisku, że w przedmiotowej sprawie przepisy prawa podatkowego nie stanowią wprost o możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej. Jednocześnie brak jest w przepisach przeciwwskazań do takiego postępowania o ile taka zbiorcza faktura korygująca dokumentuje prawidłowo zaklasyfikowaną przez Wnioskodawcę czynność i zawiera wszystkie wymagane przepisami elementy. (…) Na takiej zbiorczej fakturze powinny być podane wszelkie informacje dotyczące pierwotnych faktur, które pozwolą jednoznacznie stwierdzić, których faktur, pozycji i kwot przedmiotowa zbiorcza faktura korygująca dotyczy.

Bazując wyłącznie na tej interpretacji wątpliwości co do stosowania jednej faktury korygującej dla wielu faktur powinny zostać rozwiane. Obawy, które pozostają odnoszą się jedynie do zmian, które miały miejsce w polskim prawie. Od 2014 roku uchylone zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wystawiania faktur, na podstawie której owa interpretacja została wydana. Należy jednak przypuszczać, że wystawianie zbiorczych faktur korygujących nadal jest możliwością, bowiem nie weszły w życie postanowienia, które by tego zakazywały.Testimonial Dominik Jaworek
Dominik Jaworek
Młodszy konsultant podatkowy
Share