Abolicja ZUS – odpuść sobie zaległe składki!

02 Wrz 2013

photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xlOd stycznia tego roku osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą starać się o umorzenie niezapłaconych składek ZUS. Dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy zalegali z opłacaniem składek w okresie od 1.01.1999 do 28.02.2009.

Przedsiębiorcy mogą w przeciągu 2 lat złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. ZUS może umorzyć niezapłacone składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy, a wraz z odsetkami za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne.
Dotyczy to osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, działalność twórczą, artystyczną, osoby wykonujące wolny zawód, a także wspólników jednoosobowych spółek z o.o., spółek jawnych, komandytowych i partnerskich, którzy prowadzą działalność w chwili obecnej i które zakończyły ją przed dniem 01.09.2012.
Istotna sprawa, to w dniu wydania decyzji przez ZUS przedsiębiorca nie może zalegać z zapłatą bieżących składek, zarówno własnych, jak i pracowników, czyli tych które nie podlegają umorzeniu.
Wniosek o umorzenie można składać do 15 stycznia 2015 r.
Jeśli w tym czasie ZUS wyda decyzję o:
– podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
– wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. lub
– przeniesieniu odpowiedzialności z tego tytułu na spadkobiercę bądź osobę trzecią,
wówczas wniosek o umorzenie można będzie złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja ZUS stała się prawomocna (chyba, że termin 15 stycznia 2015 r. będzie dłuższy).

Jakie dokumenty?

Osoby, które nie prowadzą już działalności gospodarczej składają jedynie wniosek o umorzenie zaległych składek.
Aktualni przedsiębiorcy dołączają do wniosku o umorzenie:
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
– formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę – przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie,
– oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej,
– zaświadczenie/oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
Ich wnioski zostaną rozpatrzone po ogłoszeniu decyzji Komisji Europejskiej, która orzeknie, że umorzenie nie stanowi pomocy publicznej albo, że stanowi pomoc publiczną zgodnie z rynkiem wewnętrznym.

Share